برای دریافت رژیم خودت کلیک کن

دوست داری رژیم بگیری ؟

پزشکی هسته ای

اسکن استخوان تمام بدن با اسپکت

اسکن استخوان تمام بدن با اسپکت

مشهد

اسکن استخوان تمام بدن بدون اسپکت

اسکن استخوان تمام بدن بدون اسپکت

مشهد

اسکن تراکم استخوان کودکان (تا ۱۴ سال)

اسکن تراکم استخوان کودکان (تا ۱۴ سال)

مشهد

اسکن تراکم استخوان بالغین

اسکن تراکم استخوان بالغین

مشهد

اسکن تهویه ریه

اسکن تهویه ریه

مشهد

اسکن پرفیوژن ریه

اسکن پرفیوژن ریه

مشهد

اسکن اکتروتاید

اسکن اکتروتاید

مشهد

اسکن اکتروتاید با اسپکت

اسکن اکتروتاید با اسپکت

مشهد

اسکن کلیه با و بدون کاپتوپریل

اسکن کلیه با و بدون کاپتوپریل

مشهد

اسکن مثانه جهت بررسی کشت ادراری (DRC)

اسکن مثانه جهت بررسی کشت ادراری (DRC)

مشهد

اسکن RBC دناتوره

اسکن RBC دناتوره

مشهد

اسکن RBC کبد (همانژیوم)

اسکن RBC کبد (همانژیوم)

مشهد

اسکن RBC کبد با اسپکت

اسکن RBC کبد با اسپکت

مشهد

اسکن بررسی خونریزی گوارشی

اسکن بررسی خونریزی گوارشی

مشهد

اسکن اسکروتوم

اسکن اسکروتوم

مشهد

اسکن مجاری اشکی

اسکن مجاری اشکی

مشهد

اسکن قلب با پیروفوسفات و اسپکت

اسکن قلب با پیروفوسفات و اسپکت

مشهد

اسکن پرفیوژن قلب به روش Gated Spect

اسکن پرفیوژن قلب به روش Gated Spect

مشهد

اسکن پرفیوژن قلب جهت بررسی ویابیلیتی

اسکن پرفیوژن قلب جهت بررسی ویابیلیتی

مشهد

اسکن پاراتیروئید

اسکن پاراتیروئید

مشهد

اسکن پاراتیروئید با اسپکت

اسکن پاراتیروئید با اسپکت

مشهد

اسکن تیروئید

اسکن تیروئید

مشهد

اسکن مجاری صفراوی

اسکن مجاری صفراوی

مشهد

اسکن تخلیه معده

اسکن تخلیه معده

مشهد

اسکن کبد طحال

اسکن کبد طحال

مشهد

اسکن لنفوسینتی گرافی

اسکن لنفوسینتی گرافی

مشهد